Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC : 0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
02:04 – 2.2M
12 .02- 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:08 – 2.8M
12:31 – 1.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 2.2M
15:23 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 23H00 KIÊN HIẾU B QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2     –      X3
2 23H004/12 01H00 TÙNG A STAR AQUARIUS 12.3 198 34,255 F0 – HN1.6 H2 – H6.TL – X1
3 04H30 06H00 TUẤT RUI HAI 2 7.0 105.5 6,870 F0 – CL5 HG H5     –      X3
4 05H00 TRƯỜNG EVER GLORY 9.4 199.9 40,169 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – H5 –  H2
5 20H00 21H30 THẮNG A BG BRILLIANCE 6.94 199.9 39,964 F0 – CL3MF CL6.NM6.HL8 H2 – H6 – X3
6 23H00 THANH B TIỄN GT FREEDOM 7.0 179.88 28,059 B12 – F0 P.CLUC.NM6 X3     H2-H6
7
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STRAITS BAY VINH HIEN 69 STAR AQUARIUS JR SUMMER