Category Archives: Uncategory

Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST.WATCH.: TÔ MINH THẮNG.0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM TRUNG VĂN.0967041179 MR. HÙNG.0986674347 HON GAI TIDE TABLE 07.00 – 4.1M 19:20   0.3M CAM PHA TIDE TABLE 07 :13- 4.4M 19.06 – 0.4M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH:   DAO VIET HOANG – 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN ĐẮC TRUNG : 0332892213 MR MINH X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 06:00 – 4.1M 18:33- 0.3M QUANG YEN TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐẶNG TRUNG KIÊN B : 0902190994 MR KHIEN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 05:00 – 3.8M 18:11…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:   HA VAN DUC : 0967882013 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR HÙNG X3 : 0986674347 HON GAI TIDE TABLE 04:18 – 3.7M 16:00- 0.6M QUANG YEN TIDE TABLE 04:00…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR KHIEN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 01:20 – 2.7M 15:32 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIEN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 12:00 – 3.2M – HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 10:29 – 3.6M 23:18 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 08:08 – 4.0M 21:10 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR HÙNG – X3 : 0989433881 QUANG YEN TIDE TABLE 07:01 – 4.0M 20:17 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR HÙNG – X3 : 0989433881 QUANG YEN TIDE TABLE 06:00 – 3.9M 19:29 –…