Category Archives: Uncategory

Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY HOANG MINH TUNG : 0965427068 MR MINH  X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 19:00 – 3.9M 06:54 – 0.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIEN  X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 17:00 – 3.6M 05:24 – 0.3M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH  X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 16:00 – 3.3M 04:50 – 0.6M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN  X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 15:00 – 2.9M 04:29 – 1.0M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 14:08 – 2.5M 04:31 – 1.4M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 22:00 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LƯU TUẤN ANH : 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR MINH X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 22:11…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH :  ĐÀO VIÊT HOÀNG :  0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN HỮU HẠNH.0962515960 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878 HON GAI TIDE TABLE 22 :00 – 3.3M 09:15-  0.8M CAM PHA TIDE TABLE 22:02…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LƯU TUÂN ANH: 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 21:04 – 3.5M 08:43 –  0.6M CAM PHA TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 02:11 – 2.1M 19:05 –…