Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:18 – 2.3M
19:00 – 2.1M
CAM PHA TIDE TABLE
14:07 – 2.3M
19:17- 2.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:25 – 2.1M
16:03 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 HÀ B VIMC MIGHTY 9.5 153.20 14,851 HG – F0 H2
2 09H00 09H30 THẮNG A TRAWIND WHALE 8.20 177.50 19,994 HL – F0 H2
3 13H00 THANH B GALAXY GLOBE 6.5 229.00 44,069 CL7 – F0 CLUC – HL8 – CL6HT X1      H6       H2
4 19H30 21H00 ĐĂNG LONG TAN 239 5.2 169.00 16,764 F0 – HL3,6 H5
5 22H00 KIÊN A AEGIS ELITE 4.7 104.84 3,844 CL5 – F0 HG X1                   H5
6 14H00 15H00 THẠO PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 HL1.2 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 STRAITS BAY  VINH HIEN 69 JR SUMMER