Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNGB : 0358504214
TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 2.8M
13:33 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.3M
14:13  – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 2.7M
15:47 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 SƠN CAPRICORN 10.0 177 21,388 F0 – HL1.1         H6
2 18H00 KIÊN HIẾU B QUANG ANH GM 4.0 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3     –     H2
3 01H30 TÙNG A SƠN ORIENTAL  BREEZE 10.8 189.94 36,461 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X3 – H6
4 13H00 13H30 ANH PHUONG DONG 06 9.2 157.5 13,706 HL3.5 – F0 H2 – TA
5 05H00 07H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.2 228.38 44,452 F0 – CL5.MF CLUC.HL8.CL6HT TA     –     X1
6 03H00 TIỄN TRUNG THANG 66 3.3 109.98 4,380 F0 – XMHL CL8        H6 – H2
7 13H00 16H00 NAM ANH GISCOURS 6.55 189.99 31,117 F0 – FN4 NM8 H2 – TA.TL – X1
8 13H00 17H30 KHOÁI LEONIDAS 11.92 199.9 36,300 F0 – HL2 H2 – TA – H2
9
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STRAITSBAY VINH HIEN 69 STAR AQUARIUS JR SUMMER