Category Archives: Kế hoạch điều động

Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 22:00…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VU DUC THUAN: 0982277788 TO MINH THANG VU DINH MINH – X2: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 2100 – 3.2M 0731 – 1.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI . 090135306 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN MẠNH HÀ B.0961687555 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878 HON GAI TIDE TABLE 19 :20 – 3.0M 05:13…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LƯU TUẤN ANH.0934248987 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 10 :12 – 2.7M 03:00…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ HỮU ĐỨC.0978918007 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589 HON GAI TIDE TABLE 14:00 – 2.4M 22:30 –  1.3M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878 HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐẶNG TRUNG KIÊN B : 0902190994 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128 HON GAI…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589 HON GAI TIDE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 03:09 – 3.5M 16:43 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 02:08 – 3.9M 14:39 –…