Category Archives: Kế hoạch điều động

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 04 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LƯU TUẤN ANH: 0934248987 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 13:18 – 2.3M 19:00 – 2.1M CAM PHA TIDE TABLE 14:07 – 2.3M 19:17-…

Kế Hoạch Điều Động Tàu Ngày 03 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN HỒNG ĐĂNG: 0907050268 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 12:10 – 2.8M 22:24 – 1.8M CAM PHA TIDE TABLE 13:00 – 2.8M 21:05-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ: 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589 HON GAI TIDE TABLE 11:05 – 3.3M 22:30 – 1.3M CAM PHA TIDE TABLE 12:00 – 3.3M 21:39-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ HỮU ĐỨC: 0978918007 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 10:03 – 3.7M 22:11 – 0.9M CAM PHA TIDE TABLE 11:00 – 3.8M 21:48-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 VŨ ĐÌNH MINH : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 09:03 – 4.1M 21:30 – 0.5M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HUNG CUONG: 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO TRUNG KIÊN: 0984829575 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878 HON GAI TIDE TABLE 08:05 – 4.3M 20:40 – 0.3M CAM PHA TIDE TABLE 09:00 – 4.5M 20:42-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 07:10 – 4.4M 19:43 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 06:00 – 4.0M 19:10 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHĂC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 05:00 – 3.8M 18:21 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 04:00 – 3.5M 17:37 –…