giới thiệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III

Quá trình hình thành và phát triển: 

Ngày 15 tháng 9 năm 1994, Công ty Hoa tiêu khu vực III được thành lập  tại Quyết định số 638/TCCB-LĐ của Cục Hàng hải Việt Nam về việc: Tách Hoa tiêu Hòn gai ra khỏi Công ty Hoa tiêu khu vực II và đổi tên chuyển thành Công ty Hoa tiêu khu vực III.

xem tiếp…

Thông tin liên hệ


 Số 41 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

 Điện thoại: (0203)3 825386

  Trực ban Hoa tiêu: (0203)3 824475

 Fax:  (0203)3 826655

 Email: hoatieuqnh@gmail.com

 Website: https://pilotco3.com.vn

LIÊN KẾT WEBSITE