Author Archives: kehoach

Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST. WATC: NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG: 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 04:17 – 3.7M 16:54 – 0.5M CAM PHA TIDE TABLE 05:00 – 4.0M 16:27-…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG : 0918636196 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY MR KIEN B : 0902190994 MR MINH – X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 04:00 – 3.6M 17:00 – 0.2M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY MR KIEN B : 0902190994 MR SẢN – X3 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 03:06 – 3.3M 16:14 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 02:14 – 3.0M 15:27 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 23:00 – 2.5M 14:09 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 01 Năm 2023

  EXECUTIVE DUTY 1ST. WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN MẠNH HÀ: 0961687555 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 11:29 – 2.1M 16:19 – 2.0M CAM PHA TIDE TABLE 11:08 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO TRUNG KIÊN A : 0984829575 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE…