Author Archives: kehoach

Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN ĐẮC TRUNG : 0332892213 MR HÙNG – X3 : 0989433881 QUANG YEN TIDE TABLE 07:29 – 3.0M 21:21 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : HÀ MINH ĐỨC : 0967882013 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR HÙNG : 0989433881 HON GAI TIDE TABLE 06:13 – 3.7M 20:24 – 0.7M CAM…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : HA VAN DUC : 0967882013 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH: LE THANH KONG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR KHIÊN X1 : 0918942878  HON GAI TIDE TABLE 05:22 – 4.0M 19:13 -0.4 M QUANG YEN…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH : HÀ MINH ĐỨC : 0967882013 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128 HON GAI TIDE TABLE 04:00 – 4.1M 16:36 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 MR SẢN – X5 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 02:07 – 3.4M 15:00 – 0.2M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : HA VAN DUC : 0967882013 2ND WATCH:  DAO VIET HOANG : 0984888966 3RD WATCH: TO MINH THANG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY HOÀNG NGỌC HÀ : 0366789012 MR HÙNG X3 : 0989433881  HON GAI TIDE TABLE 01:20 – 3.3M 13:19 -0.6 M QUANG YEN…