Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG :0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU; 0904458128 NGUYẾN VĂN KHIÊN; X1;  0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.5M
16:17 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 -3.9M
09.25 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 -3.6M
14:45- 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 HANH THẾ DUC PHAT 69 6.30 91,94 2,995 XMTL  –  F0 NM6 TR             H1
2 01H00 THANH B XIN RUN 15.50 288,92 88,955 F0 – HM2.6 H6  -H1
3 10H00 11H00 TUAT HIEU B DONG CHENG 7 3,5 84,25 2,826 F0      –  CL5 HG TR        –    X1
4 06H00 THANG A HIÊU A CAPE CROSS 6,5 199,93 35,872 CL7   –  F0 HL.CL6 X3   –  H6
5 01H00 CUU DANG QUANG ANH GM 5,8 91.94 2,971 F0  –   PVOIL NM6 H6   –   TR
6 19H00 THAO DUC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 H1
7 10H00 CHAU ZIHAO EXPRESS 7.5 203,5 46,647 CL5  –   F0 HL.CL6.NM6 X1   –       H1
8 04H30 TUNG A SUNPLUS 10.7 199,96 41,267 CL4  –   F0 HL,CL6,NM6 X3    –   H1
9 08H30 THANGA HIEU A MSM 9,6 185,73 26,094 F0  –  HM1.4 H6
10 11H00 THANGA HIEU A MSM 9,6 185,73 26,094  HM1.4 – HP3 H6    –   H1
11 10H00 12H00 LINH VINASHIP DIAMOND 5,5 153,5 14,397 F0  –  HP H1
12 15H00 16H00 THANGB MP ATLANTIC 5.6 157.50 13713 FO – HL TR
13 22H30 DONG THE DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2.989 XMHL  –  F0 H8 H8       – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8