Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG :0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH; 0965705386 VŨ DINH MINH; X2;  0949869128
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.3M
18:12 – 1,1M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 -3.3M
19;25 – 1,3M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 -3.0M
17:49- 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 11H30 13H00 MUOI DIRECTION SW 8.6 134,53 9,989 F0  –  HM2.5 TR
2 07H00 09H00 THANG A ARCH MICHAEL 6.5 199,90 36,353 F0  –  FN3 NM8 H1 –  H6H1
3 00H00 01H00 HUNG EVANGELIA D 8.7 199,90 34,570 F0   –   HL3.4 TR
4 11H30 13H00 TUNG A UNICORN 10.95 189.99 32,987 F0 – HN1.6 TR – H1
5 07H00 08H00 THAO NEW HORIZON 5.1 105.11 3.983 F0   –  HM1.3 H1 – H6 –  H1
6 11H30 13H30 QUYEN HIEU B NEW HORIZON 5.1 105.11 3.983 HM1.3 –  CL1 HG,NM6 TR      –      X2
7 13H00 HUNG MARO MARO 7.05 199.90 34,595 F0 – HM2.4             TR
8 08H00 CUU DUC DONG CHENG 7 6.8 84.25 2,926 CL5   –  F0 HG X2     –      H1
9 07H00 DONG THE TIEN THANH 68 3.4 74,36 1,861 CL2  –  HG X2     –      TR
10 11H30 12H00 HƯNG LYRIC STAR 7.0 229.02 44,203 HL3.3 – F0 TR – TR
11 07H00 10H00 CHÂU VLADIVOSTOK 10.0 182.12 21,611 F0 – CL3 CL6.HL8 H1 – H6 – X2
12 18H30 19H00 THẮNG A LIAN YI DA 1 HAO 9.8 178.00 19,996 HL3.1 – F0 H1- H6
13 18H30 20H00 KHỨNG TAN BINH 59 9.9 153.50 15,137 HL3.6 – FO H1
14 13H00 HIỆU NAM SON 66 6,1 111,54 3752 CL6 – FO HG – CL6 X2         H6
15 17H00 HIỆU MY THINH 5.0 134.04 8414 FO – HL1.2              H6         H1
16 15H00 HƯNG MUOI BAO LONG 5.5 157.6 13,695 HL1,3 – FO            TR
17 21H00 THANG A MAROMARO 7,05 199,9 34,595 HM2.4  –  HL3,3            H6-  H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ARCH MICHAEL UNICORN