Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO; 0944455528 NGUYỄN VĂN SẢN; X3;  0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 2.9M
20:20 – 1,4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 -2.9M
22;15 – 1,6M
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 -.2.7M
19:24-1,1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H30 THANH A PETROLIMEX 20 9,4 146.60 11,662 F0  –   B12 P.CLUC H1    –     TR
2 07H00 KIEN THẮNG B NEW HORIZON 4.8 105,11 3,983 CL1  –  F0 HG .NM6 X3 – H1
3 05H00 06H00 HA C LONG TAN 79 4.0 97,12 2.980 F0  –   XMHL CL6.H8 H1    –     H8
4 00H00 TUNG A VLADIVOSTOK 8.3 182,12 21,611 CL3   –  F0 HL8.CL6 X2     –    TR
5 05H00 06H30 TUẤT DIRECTION SW 9.5 134.5 9,998 HM2.5 – F0 H1 – H1
6 11H00 THẮNG B NAVI JENNY 8.0 131.9 11,481 HM1.5 – F0         H1
7 12H30 THẮNG B YOSHIN 7.7 135 7,521 F0 – HP1         H1
8 17H30 18H30 BÌNH HANH YOSHIN 7.7 135 7,521 HP1 – F0 TR
9 20H00 HANH BINH MINH TRUONG 18 3.6 91,94 2.999 F0  –  HG    TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ARCH MICHAEL UNICORN