Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYẾN QUỐC TRƯỜNG :0918636186  2ND WATCH; PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD: ĐÀO VIỆT HÒANG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG ; 0965427068 ĐÀO VĂN KHIỄN ; X1;  0918942878
HON GAI TIDE TABLE
06:00 – 2.5M
22:29 – 1,5M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 -2.5M
13.46 – 2.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:06-.2.3M
21:02-1,3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 TÙNG A SHANDONG EXPRESS 7.1 197.91 36,202 F0 – HM2.3         H6 – H2
2 03H30 05H00 HƯNG JAG ADITI 10.4 229.00 43,790 F0 –  CL7 CLUC.HL.CLHT TR – H6 – X1
3 09H00 10H00 TÙNG A BELATLANTIC 9.2 199.9 36,318 HM2.3 – HP2 H2 – H2
4 23H301/4 00H30 THẮNG A AFRICAN ROBIN 3.7 175.43 19,783 CTAU1 – NEO HA 35.TP3 X3
5 23H301/4 02H00 NAM HTK LOTUS 3.6 169.26 16,960 SN – CTAU1 HA35.TP3.HA19 X3
6 03H30 04H00 THANH B THANH A XIN RUN 12.0 288.92 88,955 HM2.6 – F0 TR – H6
7 05H00 THANH B THANH A XIN RUN 12.0 288.92 88,955 F0 – HN1.7 HLTKV         TR – X1
8 06H00 MƯỜI HIẾU B LONG TAN 79 6.7 97.12 2,980 XMHL  – HL1.5 CL6 H2
9 05H00 THANG A AFRICANROBIN 3.7 175.53 19,783 NEO –  SN HA35.TP3 X3
10 03H30 05H00 HÀ A BELATLANTIC 9.2 199.90 36,318 F0  –   HM2.3 TR – H6
11 06H30 QUYỀN THẾ MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 HG  – XMHL NM6 H2
12 09H00 10H00 HIỆU HIẾU B WAN SHUN 3.5 67.24 1,188 F0 – HG H2 – H6 – TR
13 09H00 HÀ A JIAN QIN 7.0 225.00 38878 F0 – SD         H6
14 11H00 HÀ A JIAN QIN 7.0 225.00 38878 SD – HN1.8 NM8                  TR
15 17H00 THẠO THẾ WAN SHUN 3.5 67.24 1188 HG – FO  H2
16 17h00 HIẾU A BMC CALYPSO 9.68 146.13 14951 HG7.3 – FO H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ARCH MICHAEL UNICORN XINRUN JIANQIN