Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG :0918943893  2ND WATCH;ĐÀO VIỆT HOÀNGNG: 0984888966 3RD: NGUYEN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN ; 0984829575 NGUYẾN VĂN SẢN ; X3;  0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.7M
01:28 – 1,6M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 -2.5M
13.46 – 2.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00-.2.4M
21:02-1,3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 HUNG SON SHAN DONG EXPRESS 7.1 197.91 36,202 HM2.3 –  CL6 HL8.CL6         H2 – X3
2 09H30 11H00 THANG A SHANG YANMEN 11.2 184.99 24,550 F0 – HM2.3 TR
3 14H00 THANG A SHANG YANMEN 11.2 184.99 24,550 HM2.3 – HP1               H2
4 15H00 16H00 HA A NAM PETROLIMEX 18 9.5 175.90 25,400 F0 –  B12 P.CLUC H2
5 16H00 DANG HIỆU PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – HM1.4 P.CLUC TR     –      H2
6 09H30 10H00 HA B VINASHIP PEARL 9.7 157.26 14,602 HL1.1 – F0 TR
7 06H00 THAO DUC MINH TRUONG 18 6.5 91.94 2,999 XMHL – F0 NM6 TR      –      H2
8 04H30 05H00 HUNG SON MSM 8.6 185.73 26,094 HP3 – F0 H2
9 23H302/4 00H00 ANH NEW GOLD 9.8 167.20 15,884 HL3.5 – F0 TR
10 15H00 15H10 HA C DUC ROYAL 89 7.0 90.98 2,999 HG3  –  F0 H2
11 09H30 11H00 HA A NAM TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 F0  –   HM2.2 TR     –     H1
12 15H00 15H10 HANH HIEU B ROYAL 45 6.2 90.72 2.551 HG  –  F0 H2 – H2
13 15H00 16H00 MUOI TIỄN KEUMYANG POST 6.2 109.00 4.713 HL1.4  – F0 H2
14 18H00 HANH HIEU B LONG TAN 79 6.7 97.12 2980 HL1.5 – F0         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ARCH MICHAEL UNICORN XINRUN JINANQIN