Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:28 – 2.6M
06:00 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.7M
03:10 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 2.9M
03:32 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 SƠN MƯỜI BAO SHENG 10.3 169.03 16,715 F0 – HM1.3 H2 – H6
2 12H00 SƠN MƯỜI BAO SHENG 10.3 169.03 16,715 HM1.3 – HL            H6      H2
3 04H30 06H00 CHÂU UNICORN 6.0 189.99 32,987 HN1.6 – F0 TR     –      X3
4 06H00 08H00 TÙNGA LINH AMSTEL LION 6.9 199.98 34,225 F0 – SD H2 – H6
5 12H30 TÙNGA LINH AMSTEL LION 6.9 199.98 34,225 SD – HN1.3                 TR
6 09H00 HƯNG BELATLANTIC 9.2 199.9 36,318 HP2 – F0         H2
7 06H00 07H00 HƯNG PHUONG DONG 06 5.0 157.5 13,706 HL3.1 – F0 H2 – H2
8 00H30 01H00 THANHB EVANGELIA D 9.0 199.9 34,570 HL3.4 – F0 H1
9 16H00 QUYỀN THUẬN VIEN DONG  09 7,15 102,79 4.089 HG  –   F0 H1
10 18H00 THUẬN QUYỀN MP ATLANTIC 9.6 157.5 13,713 HL2 – F0         H1
11 12H30 13H30 CHAU HIẾUA AFRICAN SWAN 4.2 177 19.887 CTAU1 – CTAU1HL TP3.HA35 X3
12 15H30 CHAU HIẾUA WARNOWBOATSWAIN 4.4 180,37 17,068 SN  –  CTAU1HL TP3.TP2.HA35                 X3
13 21H30 22H30 A AMIS TREASURE 6.5 199.98 34,657 F0 – HM2.4 H2 – H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ARCH MICHAEL AMSTEL LION XIN RUN JINAN QIN