Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 04 Năm 2022

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC: 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 2.7M
07:17 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 2.9M
05:01 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.2M
05:16 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 TÙNGA KHOÁI SHANDONG EXPRESS 9.8 197.91 36,202 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3 – H6 – H1
2 07H00 08H00 TÙNGA SƠN GW MATHILDE 9.0 199.9 36,356 F0 – HM2.3 H2 – H6
3 11H00 TÙNGA SƠN GW MATHILDE 9.0 199.9 36,356 HM2.3 – CL5 CL6.NM6.HL8         H2 – X3
4 09H00 HƯNG THANHA PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400 B12 – HL1.4 P.Cluc TR     –     H1
5 07H00 09H00 NAM HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc H2     –     TR
6 04H30 05H30 HIỆU TÙNGD MINH KHANH 888 3.0 106 4,295 F0 – XMHL NM6 H1     –     TR
7 07H00 08H30 CHÂU AMIS TREASURE 6.5 199.98 34,657 HM2.4 – HL3.1 H2     –     H1
8 15H00 17H00 THANHB THUẬN ARCH MICHAEL 12.7 199,9 36,353 FN3 – F0 NM8 H1 – H6 – H1
9 15H30 18H00 HƯNG WARNOW BOTSWAIN 4.5 180,37 17,068 CTAU – F0 HA35.TP2 X3
10 15H00 17H30 HAA HONG XIANG 6.8 225 38,364 F0 – SD H1 – H6
11 19H00 HAA HONG XIANG 6.8 225 38,364 SD – HN1.5 HL TKV         H1
12 15H00 19H00 HIẾUA QUYỀN BMC ENDORA 8.6 139,92 11,681 HL3.7 – F0 H1 – H2 – H1
13 15H30 16H30 THẮNGA TÙNGA AFRICAN SWAN 4.2 177.00 19,887 CTAU – SN HA35.TP02 X3
14 21H00 CHÂU THANHA JAG ADITI 7.3 229 43,789 CL7 –  F0 CLUC.HL.CLHT X1 – H2
15 18H30 21H00 CỬU TIỄN MY THINH 8.4 134 8,414 HL1.2 – F0 H2
16 23H30 CHÂU THANHA TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,525 HM2.2 – F0          H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ARCH MICHAEL XIN RUN JINAN QIN