Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 04 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:06 – 2.9M
08:04 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.1M
07:35 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
20:21 – 3.3M
07:00 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 THẮNGA SFL HUMBER 6.4 189.99 33,055 F0 – HM2.3         TR
2 11H00 12H30 A SƠN SFL HUMBER 6.4 189.99 33,055 HM2.3 – CL6 CL6.NM6.HL8 H1      –     X2
3 11H00 14H00 HA B THUAN PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HM1.5 – F0 H1    H6
4 11H00 12H00 TÙNGA SANTANDER 9.0 199.9 36,108 F0 – CL7 CL6.NM6.HL8 H1 – H6 – X2
5 05H00 06H00 THẮNGA JPS AROFITI 7.2 189.99 32,549 F0 – HM2.5 TR – TR
6 11H00 THẮNGA JPS AROFITI 7.2 189.99 32,549 HM2.5 – HL1,1         TR
7 11H00 1H00 KHUNG VINASHIP DIAMOND 8.3 153,5 14,397 HP3  –  F0 H1
8 15H00 HA B THUAN HTK PHOENIX 4,5 169,37 17,019 F0  – CTAU HA19,TP3         H6 -X2
9 19H00 THANH A QUYEN PETROLIMEX 15 5.6 159,9 13,468 B12  –   F0 P.CLUC H1  – H6     TR
10 16H30 17H30 BINH THAO TRANG AN 05 7.8 136.4 8,310 F0  –  HL1.3 TR    H6 – TR
11 15H00 KIEN DUC TIEN THANH 68 3.4 74,3 1,861 HG  –  F0 TR      –     H1
12 16H30 19H00 HUNG JIAN QIN 12.7 225 38,879 HN1.8  –  F0 NM8 TR
13 16H30 KHUNG T .T GOLD 6,0 167,2 15,884 F0  –  HL3.6          H1
14 18H30 TUẤT TIỄN MINH KHANH 888 7.8 106 4,295 XMHL – F0 NM6 H1     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONGXIANG XIN RUN JINAN QIN