Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
14:56 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.7M
13:53 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.8M
13:45 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 QUYỀN DUC PHAT 69 3.0 91.94 2,995 HL1.5 – XMTL NM6          TR – H1
2 03H00 HÀ B VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14,602 F0 – HL1.1          TR – TR
3 08H30 10H00 BÌNH TIỄN KEUM YANG POST 4.2 109 4,713 HM1.3 – HL1.4 TR
4 08H30 11H00 HIẾU A BAO LONG 4.0 157.6 13,695 F0 – HL1,3 TR
5 19H3028-3 00H30 NAM NEW GOLD 5.5 167.2 15,884 F0 – HL3.5 TR
6 02H00 03H00 TÙNG A FORTUNE SUN 9.0 224.89 38,938 HN1.6 – F0 NM8 H1
7 17H00 HA A XIN DONG GUAN 13 7.6 225 41,260 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X3   –       H1
8 08H30 10H00 CHÂU TRUONG LONG 01 9.9 228.38 44,452 HM2.2 – F0 TR
9 21H00 DANG CUU PHC MARTIME 7,2 100,64 6.181 CL1  –  F0 HG X3 – H6
10 19H00 21H00 HUNG MAHA JACQUELINE 5,3 225 38.667 F0  –  CTAU TP3.HAU35,TP2.HT H6     –    X3
11 19H00 23H30 SON TIEN THANH 68 5,5 74,36 1861 F0  –  CL2 H6     –    X3
12 22H30 THANH B PANAGIA FORCE 6.0 225 43.080 CL6  –  F0 CLUC.HL.CL6 X3 – H6
13 23H30 THAO DUC NAM SON 66 6,1 111,54 3752 HG  –  CL6 HG -CL TR   –   X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8