Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 02 Năm 202

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH. DAO VIET HOANGI: 0984888966  2ND WATCH; PHAM HUNG CUONG: 0918943893 3RD:LE THANH KONG 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN:0982277788 NGUYEN VAN SAN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
00:23 – 2.6M
12:09 – 1,2M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 -2.9M
12:51- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 -2.4M
12:54- 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 DONG LUCKY STAR 06 5.5 120 8,247 F0 –  HM2.3 H1 – H6  – H1
2 SH 21H00 HUNG NAM GLOBAL DIAMOND 9.5 153.78 20,395 CL3 –  F0 NM6.CL6 X3      –      TR
3 04H30-SH 06H00 HUNG SON RIZHAO EXPREES 7.0 203.5 46,647 F0 – CL6MF HL.NM.CL6 TL       –      X3
4 18H00 18H30 THANH B PRINCESS KATHERINE 13.5 225 39,964 HM2.4 –  HL TR
5 18H00.SH 19H00 HA A TUNG D TANG KAS 5.0 122 5,979 HM1.2  – XMTLMT HG .H8 TR     –      H8
6 11H00 HIẾU HANH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H1     –      H2
7 10H30 11H00 BINH TIEN PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.4  –  B1240.000 P,CL6 H2      –     H1
8 10H30 15H00 MUOI LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 F0  –  HM1.5 H2     –     TL
9 06H30 07H00 KHUNG MP ATLANTIC 4.5 157.5 13,731 HM2.1 –  HL3.4 H1
10 01H00 THANH A GEELY 8.4 158 13,625 XMTL – F0 CL6.NM6 H2     –     TR
11 07H00 THẠO THE THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2 H2     –     X3
12 18H00 19H00 QUYEN THAI HA 8888 3.3 105.17 3,430 F0 – HG TR   –  H1
13 21H00 23H00 CHAU TRUONG MINH SEA 12.7 190 31696 HN1.3 – F0 TL
14 21H00 22H00 TRUONG HA B DAI MINH 4,1 182.5 28529 CTAU  –  F0 TP3.SEA 01 X3  –   H6    TR
15 22H00 23H00 THANG B FRIO AEGEAN 4,0 130,02 6.971 CTAU1  – SN HA.18.TP3 X1
16 19H00 HANH DUC THANH PHAT 03 3.4 74,36 1.597 CL2  –   HG X3     –    H1
17 22H30 23H00 HIỆU LUCKY STAR 06 5.5 120 8.247 HM 2.3 –  HL TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA YUE ANTIAN YING WOORISUN