Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
00:23 – 2.1M
12:15 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 2.6M
11:51 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 2.8M
11:50 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 SH 04H30 PHÁI THANH A PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 B12 – F0 P.CLUC  H2     –     H1
2 05H00 – SH 05H30 HƯNG MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.2 – B12 P.CLUC  H1     –     H2
3 05H00 06H00 THANH B GODSPEED 6666 7.0 199.91 40,252 F0 – HM2.2  H1 – H6 – H1
4 12H30 15H00 HÀ B MP ATLANTIC 4.5 157.5 13,713 F0 – HM2.1  TR
5 12H30 13H30 HIỆU TANGKAS 5.0 122 5,979 F0 – HM1.2  TR
6 12H30 14H00 CHÂU PRINCESS KATHERINE 13.5 225 39,964 F0 – HM2.4  TR
7 12H30 13H00 THẠO THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 –     HG  TR      –    H1
8 16H00 HA A HIẾU A GENCIANA 10.3 199.91 40,269 CL4    – FO HL8 – CL6 – NM6 X1    –   H2
9 19H00 19H30 HÀ C THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 –   HG  TL     –   H1
10 21H00 TRUONG GODSPEED 666 7,0 199,91 40,252 HM 2.2 –  CL5 CL8HL8.NM           TL-   X3
11 19H00 20H00 THANG B FRIO ACEGEAN 4,3 130 6.973 HM 1.4 –  F0 TL
12 21H00 THANG B FRIO ACEGEAN 4,3 130 6,973 F0  –  CTAU HA,18.HA.19            –  X1
13 22H00 DANG PALEISGRACHT 8,0 168,68 17,644 HG7,3  –  F0 H1  –    tl
14 19H00 20H00 TRUONG SUNGOLD 11,2 185,74 26060 HP3   –  F0 TL
15 22H00 DANG BMC CALYPSO 5,9 154,35 14,951 HL3.1  –  HG7,3       TL  –  H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA YUE AN TIAN YING WOORI SUN