Author Archives: Trực ban

Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIEN  X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 20:00 – 3.9M 07:45 – 0.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY HOANG MINH TUNG : 0965427068 MR MINH  X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 19:00 – 3.9M 06:54 – 0.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984929575 MR SAN  X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 18:00 – 3.8M 06:06 – 0.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR KHIEN  X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 17:00 – 3.6M 05:24 – 0.3M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH  X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 16:00 – 3.3M 04:50 – 0.6M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN  X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 15:00 – 2.9M 04:29 – 1.0M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR KHIÊN X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 14:08 – 2.5M 04:31 – 1.4M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR MINH X2 : 0949868128 QUANG YEN TIDE TABLE 14:00 – 2.1M 05:22 – 1.6M HON…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN X3 : 0934385589 QUANG YEN TIDE TABLE 21:02 – 2.0M…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY 1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN X1 : 0918942878 QUANG YEN TIDE TABLE 22:00 –…