Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
06:28 – 3.8M
19:39 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
06:25 – 4.0M
19:18 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.3M
18:47 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 01H30 CỬU HONG SHENG 7 5.6 149.95 15,849 F0 – HP1 H3
2 03H30 05H00 THẮNGA GOLDEN CALVUS 13.7 291.9 94,185 F0 – HN1.7 NM8 H5 – H6.TL – X2
3 03H30 05H30 TRƯỜNG VASCO DA GAMA 7.9 219.4 55,877 F0 – CKHG HG.NM6.HL8 H5     –    H3
4 07H30 09H00 NAM CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 F0 – CKHG CL6.CL8.NM6 H2 – H5 – H2
5 10H30 12H00 A ZEIN 11.2 189.99 30,303 F0 – HP2 H3 – H6 – H5
6 00H30 03H00 HIỆU TRUNG ZHOU SHUN 6.6 110.3 4,645 F0 – CL5 HG.NM6 H3     –     X5
7 11H30 HƯNG THUẬN PRINCESS ROYAL 10.2 209.9 43,649 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – H6   – H3
8 21H3030/12 00H00 A LIN HAI 6 11.85 189.99 29,885 HM2.4 – F0 H5
9 07H30 09H00 ANH HTK LUCKY 5.4 169.26 16,966 F0 – HL1.3 H2 – H5 – H2
10 08H00 TIỄN TÙNGD VIEN DONG 68 7.7 105.73 4,877 XMHL – F0 H8 H8     –     H2
11 10H30 12H30 HIẾUB TRUNG SEAGULL 09 3.0 91.94 2,999 F0 – HG H3 – H6 – H2
12 15H30 16H30 TUNG D THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL3.3 TL06 H2
13 18H30 20H00 ĐÔNG DK SUNRISE 5.0 94.59 6,181 F0 – CL6 HG H2 – H6 – X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZARAAR HANIF GOLDEN CALVUS YASA PEARL