Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966 3RD WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN X5 : 0934385589
 HON GAI TIDE TABLE
06:25 – 4.0M
19:18 – 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:28 – 3.8M
19:39  – 0.2 M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00- 4.3M
18:47 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 HẠNH HÀ C PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13,468 B12 – F0 P . HL8 H5
2 13H30 NAM ANH FIRST ANGEL 9.3 199.90 39,904 CL5 – F0 CL . HL8 .NM6 X5 – H6 – H5
3 11H00 12H00 THẾ KIÊN B SUN SUN 3.0 71.37 1,517 F0 – HG H5           H3
4 03H30 04H00 HƯNG UNION MARINER 13.5 229.05 44,647 HM2.6 – HL3.3 H3
5 04H00 TUẤT TÙNG D VIEN DONG 68 4.0 105.73 4,877 HG1 – XMHLMF NM6 H3           H2
6 21H30 22H00 TIỄN TUNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5           H2
7 12H30 14H00 TRUONG PATRICIA V 13.0 224.9 41,697 F0 – HM2.6 H2 – H6 – H5
8 17H30 18H00 SƠN REK ELITE 4.6 180 23,448 HL1.5 – F0 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZARAAR HANIF YASA PEARL