Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG : 0965427068 MR SAN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.3M
20:47 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.6M
20:19 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
08:05 – 3.8M
19:31 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 TUAT AK CRUISER 4.5 125.54 6,393 F0 – SN TP2.TP3 H5  –  H6  –  X5
2 01H30 03H00 HA A W-NAUTILUS 14.0 229.2 51,239 F0 – HM2.5 CL H5  –  H6   .H5
3 01H30 04H00 HANH PH GIANG MINH 9.9 159.9 14,912 HL3.4 – F0 H5  –  H6  –  H5
4 01H30 04H00 HƯNG DEDALOS 14.5 229.2 51,209 F0 – HM2.4 CL H5  –  H6  –  H5
5 10H00 THANG A YANGTZE QUANTUM 11.2 187.88 32,672 F0 – HP3         H6
6 11H30 12H00 HA A ZEIN 8.6 189.99 30,303 HP2 – F0 H3 – H3
7 08H00 CỬU PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6 TR               H2
8 11H00 ĐÔNG SHENG WEI 2 4.3 116.66 4,245 CL1 – F0 H8.HG H8               H3
9 00H00 00H30 TUNG D THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 H2
10 08H00 10H00 TRƯỜNG YASA PEARL 8.0 229.9 49,228 HN1.8 – F0 NM8 X1 –  TL.H6 – H3
11 07H00 08H00 TUNG D RONG YUE 5.7 95.9 2,995 F0 – CL5 HG H2 – H6 – X5
12 01H30 04H00 THANG A UNION MARINER 9.7 229.05 44,647 HL3.3 – HL3.6 H5
13 11H30 THANG A EXPLORER ASIA 12.4 229 43,968 F0 – HL3.3           H6 – H3
14 11H30 12H00 HƯNG PATRICIA V 10.0 224.9 41,697 HM2.6 – CL3 CL.NM6.HL8 H3      –       X5
15 07H00 08H00 THẮNG A JOSCO TAICANG 12,20 197 33,188 HP3  – HM2.3 H2 – H6
16 13H30 14H00 HẠNH NEW GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.1TL – F0 H2
17 14H00 HÀ A FJORD PEARL 10.9 188.5 29,847 HL3.1 – F0           H3 – H2
18 19H00 TRUONG CLIPPER SELO 6.3 179.9 20,924 CL7 – F0 HL8.CL6 X5            H5
19 18H00 HƯNG VASCO DA GAMA 7.9 219.4 55,877 CKHG – F0 CL6.HL8.NM6 H5 – H5
20 19H00 HA A CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 CKHG – F0 CL6.CL8.NM6 TR               H5
21 19H30 20H00 TUẤT TANGGUH 4.65 111.58 4,972 F0 – XMTL CL6.NM6 H3      –     TR
22 19H30 21H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0 H3
23 17H30 18H00 CỬU HTK LUCKY 7.8 169.26 16,966 HL1.3 – HL3.1TL H5
24 20H00 HƯNG JOSCO TAI CANG 12.7 197 33,188 HM2.3 – F0           H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZARAAR HANIF GOLDEN CALVUS