Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR HUNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
08:07 – 3.1M
21:10 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
08:07 – 3.3M
20:39 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.5M
19:44 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 TRUONG SASEBO GREEN 14.5 225 41,778 F0 – HM2.6 NM6 H5  –  H6-H5
2 03H00 05H00 LINH YANGTZE QUATUM 11.2 187.88 32,672 HP3 – F0 H5  –  H6  –  H5
3 03H00 05H00 KHỨNG THERESA LIBRA 8.8 144.71 11,254 F0 – CL1 NM6.HG H5  –  H6  –  X1
4 06H30 07H00 HA A ANNY PETRAKIS 10.0 225 40,170 HL2 – CL4 HL8.NM6.CL6HT H3                X1
5 06H30 08H30 HA B AIDABELLA 7.3 251.89 69,203 F0 – CKHG NM6.CL8.CL6HT H3              TR
6 09H00 11H00 DUC KIEN B EAST WELL 4.0 87.15 2,252 F0 – CL7 HG H2                X3
7 07H30 09H00 HIẾU A SAFINAH 12.65 189.9 30,847 FN3 – F0 X3  –  TL  –   X3
8 09H00 10H00 THUAN HA C PHUONG DONG 06 5.6 157.5 13,706 F0 – HL3.4 H2
9 12H00 13H00 THẾ TRUNG AEGIS ELITE 5.7 104.84 3,884 F0 – CL5 HG H5                 X3
10 05H00 TUNG A JY OCEAN 8.0 229 43,968 CL4 – F0 HL8. P .CL6HT X5                H3
11 03H00 05H00 QUYEN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.HL8 H5  –   H6  –   TR
12 06H30 07H30 THANG A RB LISA 14.25 229 44,411 F0 – HM2.4 CL H3    H6      H3
13 09H00 11H00 HIẾU B TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG H2                 TR
14 11H30 BINH VĂN ZHOU SHUN 4.1 110.3 4,645 CL5 – F0 HG.NM X1               H5
15 05H30 TRƯỜNG DEDALOS 13.2 229.2 51,209 HM2.4 – F0            H5-H6-H5
16 CANCEL BÌNH VĂN ZHOU SHUN 4.1 110.3 4,645 CL5 – F0 HG . NM6 X3              H2
17 19H00 20H00 SƠN THUẬN ROSE 12.0 225 39,737 F0 – HL2 H3
18 21H00 21H30 HẠNH HONG SHENG 7 9.8 149.949 15,849 HP1 – F0 H5 – H5
19 23H00 HẠNH HTK LUCKY 9.97 169.26 16,966 HL3.1 TL – F0          H5
20 23H00 TIỄN TUNG D DK SUNRISE 6.9 94.59 6,181 CL6 – F0 HG X1                H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZARAAR HANIF GOLDEN CALVUS