Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM – 0932289688 ĐÀO VĂN KHIÊN X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:25 – 3.6M
16:56 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 –  4.1M
16:32 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 PHAI OCEAN RIDER 10.3 181 22,634 HP3 – F0  TL
2 14H30 15H00 CHAU ETERNAL LUCK 11.7 185.74 26,071 HM2.4 – F0  H1
3 03H30 05H00 TUNG A SAGA MONAL 9.6 199.9 36,463 F0 – HP3  H6              TP
4 03H30 06H00 MUOI LONG PHU 20 7.5 112 5,397 F0 – HL3.2  H6              TP
5 13H00 BINH VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – HL1.15 G68  H1       –    H2
6 12H30 14H00 TRUONG HIẾU BRAZIL EXPRESS 8.4 215.4 57,934 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6 H2     –        X5
7 03H30 06H00 THẠO ALEXANDER 3.0 51.5 498 F0 – CLUC  H6              H2
8 03H30 06H00 HIỆU WAN SHUN 3.0 67.24 1,188 F0 – CLUC  H6              H2
9 14H00 ANH HE CHUN 168 8.4 157.6 13,712 CL3 – F0 NM6.CL6  X5              H1
10 01H00 QUYEN XIN HAI 588 2.8 99.95 2,998 CL6 – F0 HG.H8  H8               TL
11 00H30 CUU REIWA CENTURY 9.05 120 9,680 CL6 – F0 HL8.H8  H8               TL
12 01H00 01H30 THANG A AFRICAN PIPER 9.0 179.96 21,532 HL1.2 – HL3.5  TL
13 11H30 HA C ALEX SANDER 3,0 51,5 498 CLUC –  CL1 HG H1
14 18H00 THUAN PETROLIMX 14 6,2 128.6 8,542 B12  –  F0 P,CL6 H1  –    H2
15 17H30 18H00 THANG B NHA BE 08 6,6 105 4,432 HL  =-  B12 P H2   –    H1
16 18H00 KHUNG ALEXANDER 3.5 51.50 498 CL1 – CLUC X5           H1
17 22H00 22H30 CUONG C AFRICAN PIPER 9.22 179.96 21532 HL3.5 – FO TL