Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DO MANH HA: 0961687555 VU DINH MINH – X3: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0500 – 3.8M
1324  – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
0530 –  4.3M
1717  –  0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00/30 00H00 HA B YUAN SHUN 6.00 169.26 16,963 F0 – HN1.1 TL – H6T2 – X2
2 01H30 THAO TONG YUN 3.8 99.70 3,317.0 CL5 – F0 HG X5 – H6 – H1
3 03H00 04H00 HIỆU BLUE OCEAN 01 6.0 96.72 3,437 F0  – PVOIL GD68 H1 – H6 – H2
4 03H00 04H00 DONG LUCKY HARVEST 5.6 97.55 5543 F0 – HG H1 – H6 – H2
5 11H00 HANH XING ZHONG RUI 7 6.9 103.70 4426 CL1 – FO HG X5 –        H2
6 11H00 13H00 THANH B CHS SPLENDOR 6.80 289.00 84,448 HN2.4 – FO NM8 X2 – T2H6 – H1
7 13H00 MUOI LUCKY HARVEST 5.6 97.55 5543 HG – FO H1   –    H1
8 16H00 THUAN WINSTARS 4.00 77.80 1,837 CLUC – CL3 H2         X2
9 00H00 02H00 TUNG A NASCO JADE 12.9 189.99 32987 HN1.12 – FO X2 – T2H6 – H1
10 07H30 THANG B FALKVAG 2.3 53.90 298 CLUC – CL1 H1            X5
11 07H30 KHUNG YU LONG 3.2 45.70 400 CLUC – CL1 H1           X5
12 13H00 14H30 PHAI BULK BOLIVIA 6.7 199.98 35,832 F0 – HL3.3 H1 – H6 – H1
13 12H00 NAM NHA BE 08 5,0 105 4,332 B12 –  F0 P H1  –  H2
14 11H00 12H00 LINH LONG PHU 20 7,5 112 5,379 HL  –  B12 P.NM8 H2  – H2
15 16H00 SON ALEEXANDER 3,5 51,5 498 CLUC –  F0 H2
16 14H00 HIỆU MINDER 3.0 53,5 980 CLUC  –  F0 H2     –   H1
17 19H00 KHOAI CHENG SHAN WEI 7,5 112,21 6,980 HG7  –  F0 H1