Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG: 0968824688 NGUYEN VAN SAN – X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
0600 – 4.0M
1827  –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
0612 –  4.4M
1807  –  0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 HA C LONG PHU 20 5.8 112.00 5379 B12 – FO P – NM6 H2   –   H6
2 02H00 03H00 HUNG ORIENTAL GLORY 5.0 224.00 36074 NOSCO – F0 HP01.TP02.HP08 X2 – H6 – H1
3 02H00 04H00 CHAU SILVER STAR 4.0 189.99 31279 SN – CTAU1 HP01.TP02.TP03 X2
4 05H00 06H00 CUONG C HK DELIGHT 7.8 209.99 49,848 FO – CL5 HL8.NM6.CL6 H1 – H6 – X3
5 06H00 THAO BLUE OCEAN 01 4.5 96.72 3473 PVOIL – FO GD68 H2       H1
6 05H00 07H00 QUYEN MING XIANG DA 1 8,3 179.90 6,275 FO – HL1.2 H1
7 16H00 17H00 PHAI PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13468 FO – B12 CLUC – P H2           H1
8 13H00 HA A VINASHIP SEA 9.6 169.03 18108 HL1.1 – FO H1
9 01H00 KHUNG YU LONG 2.8 45.00 400 CL1 – FO X2         H2
10 CANCEL 06H30 HA C HONG YUN NO. 66 2.8 45.80 357 CLUC – CL1 H2      H2X3
11 02H00 SON FALKVAG 2.3 53.90 298 CL1 – FO X2   TL
12 20H00 THANH B RED AZALEA 6.5 195.39 34778 CL7 – FO HL8 – CL6 X3 – H6 – H1
13 05H00 06H00 NAM SICHEM MARSEILLE 4.8 127.20 8455 NOSCO – FO H. AU 18. HP01 X5 – H6 – H2
14 16H00 17H00 QUYEN MY AN 1 3,3 109.67 4.988 F0  –   XMHL CL6 H2  –  H1
15 11H00 11H30 HA A VIET HUNG 09 3.50 87,70 1,742 HL1,5 –  F0 H1
16 19H30 21H00 SON JC FUTURE 5.5 116,49 5,715 F0  –  CL7 HG ,GD68 H1 – H6 – X3
`17 18H00 HA C VICTORIA 82 3,8 91.94 2.995 HG  –  F0 H1  –   H2
18 22H00 23H00 TUNG A KTELLIWAVE 6,0 229.00 47,984 HP4  –  F0 TL
19 17H00 KHUNG WIN STARS 4.0 77,80 1.837 CL3  –  F0 X3  –   H2
20 14H00 HA C MING XIANG DA 1 6,5 120.00 6,275 HL1,3  –  F0 H6 – H2
21 09H00 THAO HONG YUN NO 66 CLUC – CL1 H1       X3
22 17H00 NAM HONG YUN NO 66 2.8 45,80 357 CL1  –  F0 X3   –   H2