Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH VAN KHOAI: 0973037379 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0620 – 4.0M
1917  –  0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
0700 –  4.4M
1900  –  0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H00/01 00H00 THANG A AKIJ HERITAGE 4.80 189.99 31,236 FO –  NOSCO TP02 – HP01 TL – H6 – X3
2 03H30 05H00 HA A AMOY FORTUNE 12.8 189.99 33044 FO – HN2.12 H2 – H6.T2 – X2
3 03H30 05H00 THAO KIEN UNION 1 5.70 84.25 2,926 FO – CL7 HG H2 – H6 – X3
4 03H30 05H00 CHAU TAI KING DOM 1 8.9 228.41 47043 FO – CL3 CLUC.NM6.CL6HT H2 – H6 – X2
5 03H30 05H30 CUONG C AMIS WISDOM 12.9 199.98 33854 FO – HN2.5 H2 – H6T2 – X2
6 20H30 22H00 THANH B SAGA MONAL 10.2 199.90 36463 HP3 – FO TL
7 08H00 HUNG HA B BRAZIL EXPRESS 10.90 215.40 57,934 CL6 – FO HL8.NM6.CL6 X2 – H6 – H2
8 12H30 14H30 DANG YUAN SHUN 9.0 169.26 16963 HN – FO X2 – T2H6 – H2
9 21H00 HIẾU PETROLIMEX 15 5.6 159,90 13,468 B12  –  F0 P.CLUC H8  –   TL
10 20H30 21H30 TUAT PETROLIMEX 14 8.0 128,60 8.542 F0  –  B12 P.CL6 TL   –    H2
11 11H00 12H00 CUU KIEN VAST OCEAN 2,1 48.00 493 F0   –  CLUC H1 – H6-  H2
12 18H30 19H00 PHAI IDASELMER 9,3 179.90 20,846 HL3,4  –  F0 H1H2        H2
13 19H00 21H00 THANG A HONY WORLD 12.8 189.99 32987 FN3 – HN2.6 NM8 X2 – T2 – X2