Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG: 0907050268 DAO VAN KHIEN – X2: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
0705 – 4.0M
20 00  –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0800 –  4.2M
1950  –  0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 HANH  MY AN 1 8.5 109.67 4,988 XMHL – HG7.3 CL8  TL     –     H2
2 12H00 MUOI THUAN  MY AN 1 8.5 109.67 4,988 HG7.3 – F0  H2
3 04H00 05H00 BINH KIEN  JIN LONG 5.8 96.50 2,984 F0 – CL6 HG  H2 – H6 – X5
4 06H30 08H30 HUNG  AKIJ MOON 12.7 189.99 31,251 HN1.2 – F0  X3 – T2.H6 – H2
5 04H00 07H00 THAO  WAN JING HONG 4.0 107.00 3,624 F0 – HG  H2 – H6 – H2
6 14H30 THUAN MUOI LONG PHU 20 7.5 112.00 5379 FO – HL1.5          H2          H2
7 12H00 13H00 THANG B KIEN DONG BAC SUN 3.5 110.06 3640 FO – HG7.1 H2                  TL
8 22H30 DONG PETROLIMEX 14 6,2 128,60 8.542 B12  –  F0 P ,CL6 TL  –  H2
9 22H00 22H30 CUU LONG PHU 20 7.5 112.00 5,379 HL1,5 – B12 P.NM6 H2  –  TL