Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HA – 0961687555 NGUYỄN VĂN SẢN X3 – 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
08:00 – 3.8M
20:57 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 –  4.0M
20:37 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00  HIỆU  KIEN  UNION 1 3.8 84.25 2,926  CL7 – F0  HG  X5     –     TL
2 05H00 06H00  TRUONG  ZHOU SHAN HAI 12.0 189.9 33,044  HL3.1 – F0  H2
3 05H00 07H00  BINH  TRONG TRUNG 189 5.1 83.9 1,998  F0 – PVOIL  CL6  H2     –     TL
4 11H30 12H30  THAO  HOANG SA 68 2.6 106.18 3,621  F0 – HG7.2 TL – H6 – H2
5 05H00 06H00  KHUNG  ALEXANDER 3.0 51.5 498  F0 – CLUC  H2     –     TL
6 05H00 06H00  TUAT  FALKVAC 3.2 53 298  F0 – CLUC  H2     –     TL
7 11H30 13H30  HAA  VOSCO SUNRISE 6.8 190 31,696  F0 – HN2.8  TL – H6.T2 – X3
8 08H00  HAC  JC FUTURE 4.5 116.49 5,715  CL7 – F0  HG.H8  H8      –     H2
9 05H30  HANH  WAN JING HONG 3.5 107 3,624  HG – CL1  HG  TL      –     X3
10 15H00 16H00  MUOI  SHUN LIE 3.2 71.5 1,554  F0 – CLUC H2 – TL – H2
11 15H00 16H00  CUU  VINH HIEN 69 3.1 79.8 2,616  F0 – HG1 H2 – TL – H2
12 10H00 12H00  CHAU  JENNY LUCKY 11,00 180.8 22.147  HN2.9 –  F0 X3.T2.H6.H2
13 11H30 13H30  ANH  HAO HUNG 01 6.5 153.00 18203  F0 – CL2  NM6 – CL8 TL – H6 – X2
14 20H00  DONG  LONG PHU 20 5.8 112.00 3579  B12 – F0  P – NM6 H2     –     TL
15 13H30 14H00  THANH B  BULK BOLIVIA 12.42 199.98 35832  HL3.3 – F0 H2 – H6 – H2
16 13H30 14H00  THUAN  DONG BAC SUN 3.5 110.06 3640  HG7.1 – XMHL  NM6 – CL6 H2             H2
17 15H00 16H00  THANG B  YU LONG 3.2 45.00 400  F0 – CLUC H2 – TL – H2
18 22H00  LINH  KIEN  THANH PHAT 03 3.2 74.35 1597  HG – F0 H2     –     TL