Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG C – 0965427068 VŨ ĐÌNH MINH  X2 – 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3.5M
21:45 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 –  3.6M
21:00 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 18H00  CHAU HOANH SON SKY 7.8 218.27 39973 HM1.6 – FO H2
2 17H00 18H00  KHOAI TAN BINH 257 5.56 169.26 16960 FO – HL H2
3 13H00  DONG THANG B HOANG SA 68 2.6 106.18 3621 HG7.2 – XMHL H8 H2          H8
4 14H00  HA A ANH TAI KING DOM 7.0 228.41 47043 CL3 – FO CLUC.NM6.CL6HT X5            H6
5 17H00 17H30  TUAT DONG BAC SUN 7.1 11.06 3640 HG – FO H2
6 12H30  KHUNG DONG BAC SUN 7. 110.06 3640 XMHL –  HG7.3 NM6 – CL6 H8            TL
7 13H00 14H00  HA B JAIRAN 6.5 174.00 16694 HP2  – FO H2
8 06H00  QUYEN  TRONG TRUNG 189 3.5 83.90 1,998  PVOIL – F0  CL6  TL     –     H2
9 05H00  CUONGC  HK DELIGHT 10.2 209.99 49,848  CL5 – F0  CL8.HL8.NM6  X3 –    – H2
10 04H00 05H30  THANHB  GLORIOUS PLUMERIA 6.8 199.90 39,904  F0 – CL6  CL8.HL8.NM6  H2 – H6 – X2
11 04H00 06H00  HUNG  TRUONG  JUBILANT GLORY 14.5 245.00 64,647  F0 – HM2.6  H2 – H6
12 12H00  THAO KIEN JIN LONG 3.5 96.50 2,984 CL6 –  F0  HG  X2     –     H2
13 09H30 11H00  THANGA  IRON LADY V 6.0 190.00 33,226  F0 – HN2.9  TL – H6.T2 – X2
14 11H00  HUNG  AFRICAN ALKE 9.9 176.80 21,168  F0 – CL7  CL8.HL8      – H6 – X5
15 11H00  TRUONG  YANGTZE XING JIN 13.5 229.00 45,271  F0 – HL2        – H6 – TL
16 04H00 06H30  HIỆU  KIEN  THAI BINH 38 5.1 92.50 2,999  F0 – CL3  HG  H2 – H6 – X5
17 04H00 05H30  TUNGA  ANIKITOS 6.0 189.99 31,236  F0 – FN3  NMS8  H2 – H6.T2 – X2
18 06H00  BINH  WAN JING HONG 4.5 107.00 3,624  CL1 – F0  HG  X3     –      H2