Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.0M
22:00 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 –  3.1M
20:13 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 THANG A HA B SILVER STAR 4.6 189.99 31,279 NOSCO – F0 HP1.TP3  X5      TP     H2
2 08H00 10H00 DANG INLACO ACCORD 6.0 153.50 14,397 F0 – HL3.1TL  H2
3 22H305-1 00H30 NAM THANG B YUAN SHUN 6.0 169.26 16,963 F0 – HN2.1  TP      T2      X2
4 08H00 09H00 HA C PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – HL1.3 H2
5 13H00 14H00 TUNG A PETROLIMEX 21 10.6 181.53 28,725 F0 – B12 P.CLUC H2           TR
6 11H00 12H00 CUONG C TAKESHIO 6.5 184.75 23,855 F0 – HL1.1 TL           TR
7 05H00 06H00 SON UHL PARTNER 7.2 166.14 15,549 F0 – HG7.3  TR                H2
8 08H00 09H00 HIỆU WIN STARS 4.0 77.80 1,837 F0 – CLUC  H2        H8
9 09H30 BINH KIEN VINH HIEN 69 3.1 79,80 2,616 HG – XMHL TL    –     H8
10 09H00 THAO HOANG SA 68 6,4 106,18 3621 XMHL –  HG7.2 H8 H8    –     TL
11 13H00 THANH A THUAN HAO HUNG 01 8.6 153.00 18203 CL2 – FO NM6 – CL8 X5           H2
12 16H00 HIẾU UHL PARTNER 7.2 166.14 15,549 HG7.3 – FO TR           TL
13 18H30 20H00 HA A AMOY FORTUNE 6.4 189.99 33044 HN1.12 – FO X5 – T2TP – H2
14 23H00 CUU KIEN THAI BINH 38 3.6 92.5 2999 CL3 – HG7.2  X5             H2