Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNG : 0358504214 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.5M
20:31 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 –  2.5M
19:06 – 2.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H006-1 00H00 HANH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000 P  TR               H2
2 04H30 06H00 LINH BAO NENG 5.9 169.03 16,761 F0 – HP3  TL               TR
3 04H30 07H00 THUAN BINH KAN WO 6.4 109.90 6,194 F0 – CL1 HG.H8  TL               H8
4 04H30 06H00 TRUONG CUMA 12.4 228.99 42,887 F0 – HL3.3  TL               TR
5 06H30 07H30 HUNG HIẾU AKIJ HERITAGE 3.8 189.99 31,236 SN – F0 HP1.TP2.TP3  X3     TP     H2
6 04H30 05H30 THANH B THANG A JUBILANT GLORY 11.8 245.00 64,647 HM2.6 – F0  TL
7 07H00 THANH B THANG A JUBILANT GLORY 11.8 245.00 64,647 F0 – HN2,4TL            T2     X3
8 10H00 11H00 HIỆU TAI FOOK 58 3.2 54.45 199 F0 – CLUC H2
9 07H00 08H30 CUONG C VOSCO SUNRISE 11.3 190.00 31,696 HN2.8 – HN2,12  X2     T2     X3
10 08H30 10H00 TUNG A AMIS WISDOM I 6,0 199.98 33,854 HN2.5 –  F0 X3.T2.TP- TL
11 11H00 BINH VINH HIEN 69 6.9 79.80 2615 XMHL – HG TR
12 22H00 23H30 ANH VICTORIA 6.0 169.51 15932 FO – HL3.4 TR
13 20H00 MUOI NHA BE 06 4.5 107.48 4158 b12 –  FO P H2
14 23H30 HUNG SON GLORIOUS PLUMERIA 10.2 199.9 39,904 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X3              TR