Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.5M
20:31 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:05 –  2.4M
08:56 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 TRUONG HA B PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725 B12 – F0 P.CLUC  TL             H2
2 12H30 13H30 CUONG C THANH A PETROLIMEX 11 11.0 175.9 25,400 F0 – B12 P.CLUC  H2             TL
3 09H00 THAO KIEN WAN SHUN 3.2 67 1,188 CLUC – F0  H2            TR
4 05H00 06H00 QUYEN BAO KHANH 19 4.0 98.17 5,445 F0 –  HG NM6.HG  TL             H2
5 10H00 THANG A NAM AFRICAN ALKE 6.5 176.8 21,168 CL7 – F0 HL8.CL6  X2            TR
6 15H00 THANG B BINH KAN WO 5.7 109.9 6,194 CL1 – F0 HG.H8  H8             H2
7 05H00 06H00 HA B PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HL1.5  TL
8 09H30 10H30 KHOAI INLACO BRIGHT 5.55 154.38 14,762 F0 – HL3.5  TR
9 11H00 KHUNG BAO KHANH 19 4.0 98.17 5,445 HG – XMTL HG.NM6  H2
10 12H00 HIỆU SHUN LIE 3.2 71.5 1,554 CLUC – CL1 H8  TL            H8
11 16H30 BINH KIEN YU LONG 2.8 45.0 400 Cluc – CL1  TR     –     X2