Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
MAI VĂN NAM – 0932289688 ĐÀO VĂN KHIÊN X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:25 – 3.6M
16:56 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 –  4.1M
16:32 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3029-12 00H00 PHAI OCEAN RIDER 10.3 181 22,634 HP3 – F0  H2
2 10H00 12H00 CHAU ETERNAL LUCK 11.7 185.74 26,071 HM2.4 – F0  H2     TP     H2
3 02H30 04H00 TUNG A MUOI SAGA MONAL 9.6 199.9 36,469 F0 – HL  TL
4 06H00 MUOI LONG PHU 20 7.5 112 5,397 F0 – HL             TP    H1
5 04H00 06H00 THANG A NASCO JADE 12.9 189.9 32,987 HN2.12 – F0  X2  T2  TP  H1
6 10H30 BINH VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – HL G68  H1               H2
7 10H00 11H00 TRUONG BRAZIL EXPRESS 8.4 215.4 57,934 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6  H2     TP     X5