Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO QUOC BINH: 0965705386 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04H18 – 3.1M
17H13 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
05H00-  3.5M
16H00  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 05H00 THANG A JPS ELLI 6,5 189,99 32,459 F0  –   HP4 TR
2 07H00 NAM GEELY 9,0 158.00 13,625 XMTL – F0 GD68 – CL6 H2      –      TA
3 01H00 02H00 HUNG SON ORIENTAL GLORY 4,2 224.00 36,074 CT2 – SN TP1.TP2.HP8 X2
4 09H00 11H00 HA A GLOBAL DREAM 5,0 153,78 20,395 F0  –  HN2.8 H2 – TPT2 – X3
5 23H30(29) 01H00 TRUONG AKSONSARA 4,5 179,9 20,864 F0 – CT2HL HP1 – TP2 TP        –      X2
6 01H30 03H00 HA A HONEY BADGER 13,0 199,9 34,779 F0  –  HN1.4 H2  –  TP  – TL
7 09H00 11H00 HA C KIEN ORIENTAL SKY 4,0 96,17 4,767 F0  –  CL1 HG H2
8 20H30 22H00 HIẾU UNIVERSE HARMONY 9,0 171,93 17,859 F0  –  HN2.2 TR – TP – TL
9 07H30 09H00 CUONG C YI HAI 6,3 179,90 20,748 HN2,8  – F0 X2  – T2.TP
10 03H00 05H00 HA B PHOSPHERUSNH 6,9 100,72 6,364 F0  –  CL5 HG TR      –       H2
11 09H00 11H00 DONG TRUONG MINH DRAGON 4,6 136,4 8,223 F0 –  HG7.3 H2
12 09H00 10H00 LINH MORNING SWAN N01 8,9 157,25 14,599 HL1.2  –  F0 H2
13 02H00 HIỆU KIEN PHUONG NAM 126 2,8 79,98 2,717 XMHL – HG NM6 TL        –      H2
14 11H00 11H30 THANH B SIDER OLYMPIA 9,6 179,97 23,239 HL3,6 –  F0 TL
15 09H00 THANG A MELATI 6 5,0 177.15 22,116 CL5    –  F0 HL8 – NM6 H2
16 11H00 CUONG C LAN HAI SHENG HUI 6.5 189.90 32,962 FO – HN1.6       TP.T2 – X3
17 11H00 12H00 HUNG JIN YUAN LING 9,5 177,5 19,993 HL3,1  –  F0 TL
18 18H30 19H00 TRUONG MEDI OITA 6.0 228.99 43,206 HL3.3  – F0 H2   –  TP –  H2
19 21H00 HA B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12    – F0 P.CLUC H2   -TP- TR
20 18H30 21H00 CUU PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 –    B12 P.CL6 H2     TP    H2
21 20H30 23H00 THANH B AMOYPROGRESS 6,8 190 33.044 F0   –  HN2.11 TR – TP – TL
22 18H30 20H00 THANG A PUERTO ROSARIO 6.96 199.9 36.353 HN2.11 -F0 X3-T2-TP- TR
23 18H00 DANG KIEN PHUONG NAM 126 HG – XMHL H2  –    TR
24 22H00 MUOI OIENTAL SKY 3.0 96.17 4.767 CL1  –  HG HG X3   –       H2