Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DINH HIEU: 0904458128 NGUYEN VAN SAN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 3.4M
17:21  – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
05:10 – 3.8M
16:35  – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30 05H00 CHAU ZHIHAI 363 6.0 189.99 33,147 F0 – FN3 NM8  TR – TP.T2 – X3
2 03H30 05H00 TUNG A SAKIZAYA ELEGANCE 10.1 228.9 43,007 F0  –  HP2  TR – TP – TR
3 01H00 03H00 HANH JC FUTURE 5.7 116.49 5,715 F0 –  CL5 HG.GD68  H2   –    H2
4 06H30 THANG B KIEN THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597 HG –  CL2  H2   –    H2
5 06H00 07H30 TRUONG PANSTELLAR 12.63 225.00 39,272 F0  –  HL2  TL
6 19H00 CUU PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 B12 –   F0 P.CL6 H2
7 02H00 03H00 PHAI LINH AKSON SARA 4.2 179.9 20,700 CT2 – SN TP1.TP2.HA18  X3
8 06H00 QUYEN CHANG LONG 4.5 107 3,980 HG –  CL5 HG  H2   –   H2
9 06H00 08H00 TUAT WAN JING HONG 3.8 107 3,624 F0  –  HG  TL    –   H2
10 01H00 02H00 THANH A INLACO ACCORS 9.5 153.5 14,397 HL3.1 –  F0  H2
11 12H00 14H30 THUAN FS BITUMEN 02 7.6 109.9 7,634 F0  –  CL1 HG.H8  H2 – TP – H8
12 01H00 02H00 KHUNG VINH HIEN 69 3.2 79.8 2,616 F0  –  HG3  H2
13 12H00 12H30 HA A SAKIZAYA ELEGANE 10.1 228.9 43,007 HP2 – F0  H2
14 11H00 DONG KIEN PHUONG NAM 126 6.3 79.9 2,717 XMHL – HG  TL     –     TR
15 11H00 HA C VINH HIEN 69 2.5 79.8 2,616 HG3 – XMHL  TR     –     TL