Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHAM CONG CUU: 0947376859 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0400 – 2.8M
1723  – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
0422 –  3.2M
1523  –  1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 02H00 THANH B NAM PENELPE OLDENDORFF 12.0 255.26 63,993 FO – HN1.5 HM8 TL – TAT2 – X3
2 08H00 08H30 THANG A ALAM MUTIARA 9.0 199.98 34,794 HP2 – FO TR   – TA – TL
3 08H00 09H00 HUNG SENDAI SPIRIT 7.18 199.90 39,895 FO – CL6 HL8.MN6.CL6 TR  – TA  –  X2
4 01H00 DANG GEELY 9.1 158.00 13,625 XMTL – QD CL6.GD68 H2
5 05H30 07H00 ANH BLUE STAR 5.8 151.20 14,851 FO – HL3,5 H2
6 14H00 MUOI NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P TL   –        H2
7 13H00 14H00 SON PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLUC H2       –    TL
8 CANCEL 23H00 HA A HA B AKSON SARA 4.3 179.9 20,846 F0 – NOSCO HP01. TP02 H2   – TA  – X2