Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH : 0962515960 NGUYỄN VĂN SẢN X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 2.5M
17:41 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
04:14 –  2.9M
18:00 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00  PHAI  TAN BINH 267 3.6 190.00 31,670 NOSCODOCK – CM  HP01.TP02.TP03  X5(MR.HÙNG)
2 00H30 02H00  LINH  MORNING SWAN NO.1 5.4 157.25 14,599  F0 – HL1.2 H2 – TA
3 04H00  LINH  INLACO ACCORD 6.0 153.50 14,397  F0 – HL3.1TL         TA – H2
4 06H00 07H00  KHOAI  DONG BAC 22-03 4.0 147.12 11,976 NOSCODOCK – F0  HA18.HP01  X3 – TA – H2
5 05H00 06H00  THANHB  JIN YUAN LING 10.5 177.50 19,993  F0 – HL3.1  TL
6 05H00 07H00  THAO  KIEN  YU LONG 3.2 45.00 400  F0 – Cluc  TL           H2
7 05H00 06H00  HIỆU  WAN SHUN 3.5 67.00 1,188  F0 – CL1  TL           X3
8 09H00 12H00  THANGB  LUCKY GROW 899 5.0 105.00 3,456  F0 – HL1.5  H2 – TA – H2
9 09H00 10H00  QUYEN  VAN DON ACE 3.2 106.00 4,409  F0 – HG7.2  H2 – TA – H2
10 19H00  THUAN  LONG PHU 20 5.8 112.00 5,379  B12 – F0  P.CL6  TL           TR
11 17H00 18H00   HAB  NHA BE 10 7.0 108.00 4,760  F0 – B12  P H2    –     TL
12 15H30 17H00  TUNGA  VEGA ROSE 6.0 189.90 30,847  HN2.6 – F0  X3 – T2.TA – H2
13 17H00 TUAT KIEN WAN SHUN 3.5 67.00 1188 CL1 – CLUC TL
14 20H30 THUAN LUCKY GROW 899 5.0 105.00 3.456 HL1.5 – FO            TR           TR
15 22H30 THAO KIEN PHUONG NAM 126 2.8 79,98 2,717 HL1,15  -XMHL H2