Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 11 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH: LÊ THÀNH KÔNG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 NGUYỄN VĂN HÙNG X5: 0989433881
HON GAI TIDE TABLE
05:13 – 2.3M
19:00 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 –  2.6M
19:19 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00  THANGA  MEDI OITA 12.7 228.99 43,206  F0 – HL3.3  H2 – TA – H2
2 15H00 16H30  TUNG A  SARWAR JAHAN 6.0 189.8 28,021  F0 – FN4  NMS8  H2 – TA.T2 – X3
3 07H00  HAA  NURI BEY 6.5 229 43,767  CL3 – F0  CL6.NM6.Cluc  X5 – TA – H2
4 03H00 04H00  HUNG  MELATI 6 8.2 177.15 22,116  F0 – CL5  NM6  HL.8  TL      –     X5
5 03H00 06H00  TUAT  EASTERN PROGRESS 9.1 119.05 8,693  F0 – HL3.4  TL
6 06H30  HIỆU  KIEN  PHUONG NAM 126 2.8 79.9 2,717  CL1 – HL1.15  X5     –      H2
7 23H3026/11 00H00  LINH  DUYEN HAI 1 6.2 170 17,433  HL1.5 – F0  H2
8 11H00  HA C  BINH  OCEAN 18 3,0 105,67 4,381  CL6  –  F0  HG  X5     –       H2
9 13H30 14H00  HA B  THUAN  VINASHIP STAR 9.4 158.25 15,438  HL3.5 – F0  H2
10 15H00 15H30  CUONG C  BASKAR 6.5 190.00 32,474  HP4 – F0  H2
11 19H00 20H00  CUU  KIEN  LONG PHU 20 7.5 112.00 5,379  F0 – B12  P – CL6  H2
12 15H00  CHAU  HAO HUNG 66 9.5 175.17 30,146  CL4 – F0  NM6 – CL8  X5      –      H2
13 21H30 22H00  HA B  SHENG LE C 10.2 169.03 18,108  HL1.1 – F0  TL
14 21H30 22H00  THUAN  EASTERN PROGRESS 9.1 119.05 8,693  HL3.4 – F0  TL