Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.0M
17:00 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
04:12 – 3.1M
15:00 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.6M
15:21 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 DUC KIEN B SEVEN STAR 3.6 95 2,797 CL7 – F0 HG X3            H5
2 09H30 11H00 MUOI TAN BINH 136 5.6 170.7 17,953 F0 – HL3.7 H1
3 09H00 HA A LUMINOUS SKY 10.16 203.5 45,011 CL3 – F0 HL8.CL6.NM6 X2            H2
4 10H00 DANG MAERSK VICTORIA 9.4 175.49 18,257 CL4 – F0 CL8.HL8 X2            H1
5 09H30 10H00 TIEN VAN NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 HL1.4 – F0 H1             H2
6 21H3029-10 00H00 HIỆU HONG SHUN 6.6 109.86 4,427 F0 – CL7 HG H5             X3
7 08H00 09H00 LINH ORIENTAL BREEZE 7.7 189.94 36,461 F0 – CL3 HL8.CL6.NM6 H2 – TA –  X2
8 08H00 11H00 TRƯỜNG AURORA LIGHT 7.63 203.5 46,422 F0 – CL4 HL8.CL8.NM6 H2 – TA – X2
9 13H00 14H00 C VINACOMIN HALONG 3.0 116.5 5,404 F0 – HG7.2 H2
10 16H30 17H30 HIẾUA EQUINOX 10.5 183.06 31,763 HM2.6 – HP3 H1
11 16H30 17H30 B REGULUS 6.5 192.25 23,401 HP3 – F0 H1
12 18H30 KIÊN A VĂN NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – HL1.4 CL6 H2           H1
13 16H30 18H00 NAM RUI NING 6 8.8 180 32,460 HM2.5 – F0 H1
14 22H00 HƯNG ALCOR 6.5 229 44,074 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6 X2           TR
15 20H30 22H00 QUYỀN KEN HOU 9.87 170 17,979 HL3.6 – F0 TR
16 20H30 22H00 TRUONG DELFIN 9.8 229 44,425 F0 – CL5 CLUC.HL8.CL6 TR            X3
17 20H30 21H30 HIẾU B KIÊN B MINH TRUONG 18 4.7 91.94 2,999 F0 – HG TR            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AL KARAMA NAVIOS PHOENIX