Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
01:26 – 2.6M
13:02 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
03:17 – 2.7M
13:28 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04:11 – 3.1M
13:45 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 B PACIFIC PIONEER 6.9 179.97 23,579 F0 – HL3.5 H2 – TA – H2
2 03H30 05H00 NAM PETROLIMEX 21 10.2 181.53 28,725 F0 – B12 CL6.Cluc TA     –     H2
3 10H30 12H30 HƯNG RUI NING 6 12.6 189.9 32,460 F0 – HM2.5 H2 – TA – H2
4 10H30 11H00 THẾ THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG H2     –     H1
5 16H00 16H30 KHỨNG ORCHID AMERICAS 8.6 146.52 11,924 HL1.2 – CL1 HG.NM6 H1     –     X3
6 17H00 THẠO THERESA SINGAPORE 5.7 114.8 6,219 CL1 – F0 HG.NM6 X3      –     H1
7 16H00 20H00 ĐÔNG KIÊN A NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – B12 CL6 H1            H2
8 21H30 23H00 B HƯNG MAESK VICTORIA 10.7 175.49 18,257 F0 – CL4 CL8.HL8 H5            X3
9 23H00 HA A BELO HORIZONTE 6.7 229 43,951 CL4 – HM1.4 CLUC.NM6.CL6HT X3            H5
10 20H00 TIỄN SON TRA 126 2.8 99.89 4,332 CL2 – HG H8 H8            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AL KARAMA NAVIOS PHOENIX