Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:23 – 3.6M
04:36 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
19:08 –  4.0M
05:05 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 THANH A BMC CATHERINE 6.0 153.50 14,527 F0 – HG7.3  TR        TA      TL
2 03H30 04H30 HIỆU THANH PHAT 01 4.7 69.85 1,080 F0 – CL2  H1         X2
3 17H30 18H00 HUNG SAKIZAYA WISDOM 10.9 225.00 40,034 HL2 – CL4  CLUC.NM6.CL6HT  H1                         X2
4 09H00 10H00 CUONG C YANG FAN 6.8 225.00 36,137 F0 – CL6  CLUC.HL8.CL6HT  H2          TA           X5
5 03H30 05H00 THANG A PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM1.5  H1
6 09H00 10H00 HA A CD MANZANILLO 12.7 199.98 35,965 HL3.1 – F0  H2
7 01H00 03H00 THANH B SOPHIA K 6.3 190.00 32,583 F0 – FN3  TR         TA.T2      X3
8 05H00 TUAT ROYAL 45 3.4 90.72 2,551 CL6 – HG2   HG  X3                          TL
9 04H00 HA B CHANG LONG SHUN 3.0 45.00 226 CL1 – F0  X3                          H1
10 09H00 10H00 CHAU TWINLUCK SW 8.2 175.53 19,817 HL3.7 – FO  H2
11 12H00 HA B ANA OCEAN 8.6 158.03 15,737 XMTLQD  CL6.CD68  H1
12 10H30 12H00 TUNG A GUO TOU 105 11.85 189.99 32,874 HN2.12 – F0  X2       T2.TA        TR
13 17H30 18H30 THANH A PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.5 – B12  P.CLUC  H1                         H2
14 18H00 TUAT LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0  P.NM6  H2                         H1
15 14H30 16H00 CUONG C DIVA 11.8 189.99 33,037 HN2.6 – F0  X2        T2.TA       H1
16 17H30 CUU THANH PHAT 01 3.5 69.85 1080 CL2 – HG  X2                         H2