Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR SAN – X3 : 0934385598
HON GAI TIDE TABLE
17:27 – 3.3M
03:13 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
18:12 –  3.7M
03:36 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H30 17H00  HAA  PVT DIAMOND 6.2 189.99 31,230  HL1.4 – F0  H1
2 18H00  HAA  PVT DIAMOND 6.2 189.99 31,230  F0 – HN1.3          T2 – X3
3 17H00  CHAU  PETROLIMEX 10 7.5 175.9 25,408  B12 – HL  P.Cluc  H2     –    H1
4 16H30 17H00  MUOI  HIỆU  LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448  HL1.5 – B12  P.NM6  H1     –     H2
5 10H00  HIỆU  THE  QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971  PVOIL – F0  GD68  TL     –     H2
6 11H30  TRUONG  EAGLE SKY 10.2 209.99 49,718  CL5 – F0  HL8.NM6.CL  X2     –     H2
7 11H00  CUU  BINH  BAO HONG 9 5.8 110.3 4,492  F0 – CL5  HG.H8         TA – H8
8 11H00 13H00  PHAI  ZUHAYR 6.5 189.99 30,046  F0 – FN5  NM8  H2 – TA.T2 – X3
9 12H00  THAO  KIEN  WIN STARS 4.0 77.8 1,837  CLUC – F0  TR     –     H2
10 07H00 08H00  BINH  CUU  J.PEACE 5.2 103.6 6,925  F0 – HL3.4  H2 – H2.TA
11 08H30 10H00  THANGB  KHUNG  DONG BAC 22-06 3.0 146.5 10,275  F0 – SN  HA18.HP01  H1 – TA – X2
12 09H30 11H00  TUNGA  HY  GLORY 11.8 189.99 30,422  FN5 – F0  NM8  X3 – T2.TA – H1
13 09H30 12H00  THANHB  OCEAN PRINCESS 11.97 189.99 30,053  FN4 – F0  NM8  X3 – T2.TA – H1
14 18H30 19H00  THANHA  TAN BINH 246 10.0 170.7 17,951  HL1.1 – F0  H2
15 10H00  HANH  CHANG LONG SHUN 2.8 45.0 226  CLUC – CL1  TL     –      X2
16 cancel19H30 22H30  THANGA  GUO TOU 105 11.85 189.99 32,874  HN2.12 – F0  X3   T2     X3