Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG  : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN – X5 :  0918942878
HON GAI TIDE TABLE
19:22 – 3.8M
06:03 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
20:05 –  4.1M
06:28 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3030/4 00H30  HAA  JR SPRING 6.7 228.38 44,542  F0 – CL3  Cluc.CL8HT.NM6  H2 – TA – X2
2 23H3030/4 00H00  TUAT  TRANG AN 05 8.0 136.4 8,310  HL1.3 – F0  H2
3 23H3030/4 00H00  HAB  J.PEACE 9.5 103.63 6,928  HL3.4 – F0  H2
4 23H3030/4 01H00  CUU  MEKONG 3.2 90.72 2,551  F0 – HL1.5  H2
5 06H00 THANHA  BAO HONG 9 3.8 110.3 4,492  CL5 – F0  HG.H8  H8     –     H1
6 01H00  HUNG  HAI PHUONG SUN 6.4 90.7 6,395  HG7.1 – F0  TR     –     H2
7 06H00 07H00 THANGA DAI TAY DUONG 25 3.5 91.94 2,989 F0 – XMHL H8  H1      –    H8
8 19H00 20H00 THANHB HTK LOTUS 10.0 169.26 16,960 HL3.6 – F0  H6         TA
9 21H00 TUNGA THANH A PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.Cuc  H2 – H1
10 19H00 21H00 CHAU LONG PHU 10 7.0 112.35 5,124 F0 – B12 P.NM6 H6     H2
11 13H00 14H00 CUONGC ATAYAL MARINER 5.5 135.01 9,991 F0 – HL1.4  H2
12 19H00 20H00 CUU ATAYAL MARINER 5.5 135.01 9,991 HL1.4 – XMTL H8.CL6  H6       H8
13 20H00 HA B ANA OCEAN 9.1 158.03 15,737 XMTL – F0 CL6.GD68 H8 – H6
14 15H00 16H00 TUAT TIEN THANH 68 5.5 74.36 1861 FO – HG H1           H2
15 22H00 HA B VTC SUN 8.3 14743 154.50 FO  – HP4        H6       H1
16 23H00 THANH A TUNG A TAN BINH 245 10.2 169.26 16954 HL3.5 – FO        H1       H1