Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG : 0976264689 2ND WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LUU TUAN ANH : 0934248987 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2023 – 3.9M
0732 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
2103 – 4.1M
0743 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 HUNG AKIJ GLOBE 6.4 189.94 30,000 FO – FN4 NM8          H6 T2 X5
2 06H00 THAO KIEN TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL2  H1               X3
3 23H30(1/5) 00H00 HUNG IKAN BELIAK 6.0 228.94 43,471 HL3.3 – FO  TL     H6
4 14H30 16H00 BINH BMC CAPO 3.5 111.89 5,321 FO – HG7.1  H1     TL    H2
5 12H00 13H00 HIẾU MUOI EVER BRILLIANT 5.5 169.37 17,018 FO – HL3.5  H2     TL    H2
6 12H00 13H00 THANH B TAN BINH 256 6.0 176.63 17,679 FO – HL3.1  H2     TL    H2
7 14H00 HANH BOURAZERIS 8.6 108 7,382 CL1 – FO HG  X3      TL    H1
8 21H00 22H00 MUOI ATN APOLLO 3.5 105.73 4,348 F0 – HL1.3  TR       –
9 17H00 CUU LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6  H2              TL
10 18H00 HIỆU THE THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0  H2               TL
11 14H30 15H30 TUAT HONG YUN NO.66 2.8 45.80 357 F0 – CLUC  H1      TL    H2
12 14H30 16H00 HA A RUBICON 12.61 229 47,984 F0 – HL3.3  H1     TL     H1
13 21H00 23H00 CUONG C SBI MAIA 6.5 199.9 34,447 F0 – HL1.2 TR
14 21H00 22H30 KHOAI MEKONG 6.2 90.72 2,551 HL1.5 – F0 TR