Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2ND WATCH: PHAM CUONG THAI – 0904135306 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DANG VAN THANG: 0358504214 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2127 – 3.8M
0840  – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
2203 –  4.0M
0847  –  0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 THAO THE ROYAL 45 6.15 90.72 2,551 HG – F0  TL             H2
2 17H00 18H00 BINH MY THINH 8.2 134.04 8,414 F0 – HL1.1  TL             H1
3 17H00 19H00 THANG A QUEEN SAPPHIRE 13.08 199.98 34,795 F0 – HN1.6  TL  H6.T2  X2
4 17H00 18H00 MUOI PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6  TL             H2
5 09H00 10H00 HANH BMC ALPHA 4.0 111.68 5,702 F0 – HG  H2              H1
6 14H30 HIỆU KIEN DAI TAY DUONG 25 6.5 91.94 2,989 XMHL – F0 H8  H8              H2
7 14H00 CHAU HIẾU YANG FAN 9.5 224.98 36,137 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT  X2     H6     H2
8 09H00 11H00 TRUONG OLIVE BAY 6.55 189.99 31,863 F0 – CL7 HL8.CL.NM6  H2     H6     X2
9 06H00 CUU TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG  X3               H2
10 13H30 15H00 HUNG HA B STAR LOUISIANA 7.4 204.35 37,447 F0 – CL6 HL8.CL6.CL8  H1     H6     X2
11 CANCEL 20H00 THANH B ZUHAYR 12.20 189.99 30,046 FN5 – F0 NMS8
12 14H00 TUAT DONG DUONG 09 6.2 91.94 2,999 HG7.2 – HL1.5  TL                H2
13 15H00 ANH VINH HIEN 69 3.5 79.8 2,616 HG – XMHL  TL               H8