Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG – 0976264689 2RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
PHUNG VAN KHUNG: 0968824688 DAO VAN KHIEN – X5: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
2300 – 3.7M
0934  – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
2303 –  3.8M
0939  –  0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 15H30 17H00 TUNG A YANGTZE HARMONY 6.2 189.99 32,987 F0 – HN1.2  H1  H6.T2  X5
2 07H00 CUONG C SAKIZAYA WISDOM 6.9 225 40,034 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT  X3      TL     H1
3 09H30 10H30 QUYEN HIỆU OCEAN 39 5.0 106.4 4,532 F0 – HG7.2  H2
4 20H30 22H00 PHAI CHANG MIN 12.2 189.9 29,369 F0 – HP3  TR
5 03H30 04H30 THAO THE ROYAL 88 5.6 90.98 2,999 F0 – CL5 HG  H1               X3
6 03H30 05H00 HIỆU KIEN RICH MIGHTY 5.2 87 1,996 F0 – CL5 HG  H1               X3
7 15H00 THANH B THUAN JR SPRING 9.7 228.38 44,452 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL8HT  X5                H1
8 14H30 BINH THE HONG YUN NO.66 2.8 45.80 357 CLUC – CL1  H2               X3
9 17H30 HANH KIEN VINH HIEN 69 6.95 79.8 2,616 XMHL – F0  H2                H1
10 15H00 17H00 HA A ZUHAYR 12.12 189.99 30,046 FN5 – F0 NM8  X5   T2.H6    H1
11 23H00 NAM BMC CATHERINE 9.94 14527 169.26 HG7.3 – FO H1                 TR
12 17H00 THANH B THUAN SBI MAIA 6.5 199.90 34447 HL1.2 – HL1.2          H1         TL
13 17H00 MUOI BMC ALPHA 6.0 111.68 5702 HG7.2 – HL3.6 H2                  H1
14 20H00 SON ROYAL 89 3.2 2999 90.98 HG7.1 – HL1.4 H2