Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH:  PHAM CUONG THAI – 0904135306 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG- 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN VAN MUOI;  0987903066 NGUYEN VAN SAN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
2359– 3.4M
1022 –  0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
0005–  3.5M
1020 –  0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H30 THANG B HIỆU ATAYAL MARINER 8.5 135.01 9991 XMTL – QD CL6 – H8 H8
2 05H00 06H00 BINH LONG PHU 10 7.0 112.35 5184 FO – HL3.2 H1
3 06H00 HANH PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – FO P – CL6 H2        H1
4 14H00 15H00 THANH A PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13,468 FO – B12 CLUC – P  TL          H2
5 04H00 06H00 TRUONG HAB NAVIOS OBELIKS 8.6 291.98 93074 HN2.4 – FO NM8 X5 – T2H6 – H1
6 06H00 THAO KIEN HONG YUN NO, 66 2.8 45.80 357 CL1 – FO X5        H1
7 05H00 06H00 DANG ROYAL 27 3.5 136.66 8377 FO – HL3.4 H1
8 05H00 09H00 HIỆU THE THANH PHAT 03 5.5 74.36 1597 FO – CL2 H1  H6    X3
9 17H00 18H00 KHUNG KIEN QUANG ANH GM 5.9 91.94 2971 F0 – PVOIL GD68 H1
10 11H00 13H00 TUAT PHUONG NAM 126 3.0 79.98 2,717 F0 – HG H2   –    H1
11 11H00 QUYEN TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – F0 H2
12 11H00 12H00 CHAU NORTH ISLAND 6.5 199.90 34,447 HL1.2 – HP2 H2
13 20H00 21H00 HUNG OCEAN QUEEN 4.5 190.00 32,614 CT2 – SN HP01.TP02.TP03.HA18 X3
14 11H00 12H30 LINH DONG DUONG 09 6.2 91.94 2,999 HL1.4 – F0 H2
15 19H30 21H00 TRUONG SOPHIA K 12.7 190.00 32,583 FN3 – F0 NM8 X2 – T2.H6 – TL
16 20H30 THAO THANH PHAT 03 3.2 74.35 1597 CL2 – HG X3        H2