Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
10:01 – 3.3M
22:21 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
10:17 – 3.7M
22:17 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 THANH B KHOÁI JOSCO TAIZHOU 12.0 189.90 30,988 HN1.3 – F0  X2      T2       X2
2 06H30 08H00 HƯNG LADY BELLAMELIA 8.5 228.90 43,672 HM2.1 – CL4 HL8.NM6.CL6HT  H1                 X2
3 07H00 THANH A MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P. HL8  TR                 H1
4 06H30 07H00 NAM TÙNG D NHA BE 10 7.0 108.00 4,706 HM1.2 – B12 P  H1                 TR
5 23H00 TRƯỜNG SƠN AOM BIANCA 7.18 228.90 43,016 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6HT  X5                  H1
6 16H30 17H00 NAM ĐÔNG VINASHIP PEARL 9.7 157.26 14,602 HL1.1 – F0  H1
7 00H00 01H00 PHÁI ORIENTAL PHOENIX 9.2 187.63 14,533 HP3 – F0  TR
8 00H00 01H00 TÙNG A SPAR VEGA 9.6 189.9 32,839 F0 – HP3  TR
9 09H30 11H00 PHÁI SHUN FU 12.7 229.98 38,337 HN1.8 – F0 NM8  X5      T2      X5
10 11H30 12H00 HIỆU TIỄN TRUONG MINH OCEAN 8.45 136.40 8,196 HL1.2 – F0  H1
11 09H30 11H30 TÙNG A CHONG HE 9.6 224.94 38,269 HN2.12 – HN1.8  X5      T2      X5
12 06H30 07H00 ĐĂNG T&T GOLD 9.8 167.20 15,884 HL3.5 – F0  H1
13 09H30 10H30 THẠO ĐỨC KIEV + LENA 3.0 20.41+87.38 140+3.779 HM2.4 – HL3.4  H1
14 16H30 17H00 KIEN DUC KIEV + LENA 3.0 20.41+87.38 140+3.779  HL3.4 – HG1 KIEV.CL8  H1
15 21H30 22H00 HANH TUNG D GOLDEN VEGA 4.6 119.6 7,301 HM1.5 – F0  H1
16 21H30 22H30 HA B YU YI 6.5 150.6 11,553 HM2.2 – HL  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 CHÂU SAVITREE NAREE 10.0 199.90 36416 FO – HM2.1        H6  H2  X3
2 02H00 03H00 CHÂU CHARM LOONG 6.8 225.00 38,382 F0 – SD  X3 H2 H6
3 04H00 CHÂU JR SPRING 6.5 228.38 44,452 F0 – HM1.6              H6  H2  X3
4 02H00 03H00 ANH YU YI 6.5 150.60 11,553 F0 – HM2.5  X3 H2  H6  H2  X3
5 12H00 14H00 CHÂU BLACK PEARL 12.6 229.00 43,445 F0 – HM2.2  X3 H2  H6
6 12H00 13H00 BÌNH LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM1.2  X3 H2   H6
7 02H00 04H30 BÌNH QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – HM1.3  X3 H2   H6  H2  X3
8 14H00 BÌNH FS BITUMEN NO.1 6.2 105.50 4,620 F0 – HM2.4                H6  H2  X3