Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 3.4M
23:03 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
11:14 – 3.8M
23:02 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 04H00 HA A NAM NAFISA JAHAN 11.7 189.99 31,236 FN3 – F0 NM8  X5    T2
2 05H00 06H00 TRUONG LINH BLACK PEARL 12.6 229 43,445 HM2.2 – HL3.3  TR
3 05H00 06H30 KIEN HIỆU QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 HM1.3 – PVOIL NM6  TR             TR
4 08H00 CUU DONG NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P  H1    H1
5 09H00 DONG CỬU LONG PHU 11 7.0 113.98 5,448 HM1.2 – B12 P.NM6           H1   TR
6 08H00 09H00 THANH B SAVITREE NAREE 9.5 199.9 36,416 HM2.1 – CL7 HL8.CL6  H1             X2
7 09H00 HA A NAM BBG LEADER 4.2 199.9 36,336 SD – HN1.3           T2     X5
8 05H00 06H00 TUAT TUNG D FU OCEAN 5.5 128.5 6,689 HM1.4 – XMTL CL6.H8  TR              H8
9 05H00 06H30 HANH TIEN FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 HM2.4 – CL1 HG.H8  TR              H8
10 03H00 05H00 HUNG KHOAI VIET THUAN STAR 4.5 181.5 24,953 F0 – SN HA35.TP02  TA              X2
11 09H30 10H30 PHAI SON THANH THANH DAT 89 4.9 199.91 40,245 CTAU – F0 TP02 . HA35  X2              TA
12 08H00 10H00 HIẾU YU YI 6.5 150.6 11,553 HL1.2 – F0  H1 – H1
13 07H30 HA A NAM TIAN SHENG 26 12.72 225.0 38,864 HN1.7 – F0 NM8           T2
14 11H30 HIẾU ATN GLORY 9.52 143 14,436 HL3.6 – F0           H1
15 12H30 13H00 HIỆU TIỄN VIMARU PEARL 8.8 100.61 5,185 HL1.3 – F0  TR
16 15H00 TÙNG A THANH A UNI WINNER 9.7 203.50 45011 CL6 – FO HL8 – NM6 – CL6  X2                 TR
17 17H00 HƯNG HIẾU EPICTETUS 7.5 235.00 45955 CL3 – FO HL8 – NM6 – CL6HT  X2                 TR
18 06H00 THẠO ĐỨC DONG DUONG 09 6.3 91.94 2,999 HG7.1 – F0  H1                 TR
19 11H00 KHOÁI TÙNG D WOOYANG PRINGCESS 4.8 110.40 7516 HG7.3 – HG  TR
20 17H30 18H30 PHAI HONG XIANG 9.0 225.0 38,364 HN2.10 – HN1.7  H1
21 20H30 21H30 THUAN DD VANGUARD 6.5 159.0 17,136 HM1.3 – HL3.4  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 CHAU IVESTOS 6 13.5 224.94 39,738 F0 – HM2.4  X3 H2 H6 H2 X3
2 02H00 03H00 BINH LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – HM1.4  X3   H2   X3
3 05H00 05H30 ANH DD VANGUARD 6.5 159.0 17,136 F0 – HM1.3  X3  H2 H6 H2 X3